Lilliendalsvej - Generalforsamling Referat 2017

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 16 Nov 2017

Til stede husnumre: 6, 10, 14, 16, 26, 38, 38, 40

Fuldmagter: Ingen

 • Dirigent: Jan Dick-Nielsen (14) forslag
 • Referent: Kenneth Lavrsen (6) forslag

Formandens beretning

 • 2 bestyrelsesmøder er afholdt
 • Vi har måttet rykke 4 medlemmer for betaling af kontingent
 • Der har været en sag om detaljer omkring skel ved firkanterne ved nr 14 og 16 samt 40 og 42. Der er ikke fundet nogen tinglyste dokumenter. Kommunen henviser til privat landmåler eller godt naboskab
 • Vi bad om en vejinspektion med kommunen
  • Kommunen anbefaler at nyplantede hække plantes 40 cm fra skel og ikke de 20 som mange har
  • Vi har fået ny vejbelysning
  • Vi har fået ny asfalt. Der er små fejl og vi vil se hvordan det går over vinteren og vil kontakte kommunen hvis vi ser problemer.
  • Vi har fået nye regnvandsbrønde
  • Vi har fået striber på parkeringspladsen og det har i praksis givet en plads mere
  • Vi har fået nye fortorv
   • Der var en del diskussioner om flisernes pladsering og det resulterede i at fliserne blev flyttet en brosten mod kørebanen.
   • Bestyrelsen er ikke tilfreds med at der stadig er hække der dækker over fliserne. Fliserne ligger mindst 30 cm fra skel så der er masser af plads. Hvis hækkene ikke bliver klippet ind så har vi en aftale med Glostrup kommune at de tager affære hvis det ikke er bragt i orden. Der vil blive vedtaget en frist i den nye bestyrelse som vil blive kommunikeret. Det vil være en gang i foråret
 • Vi fortsætter med samme gartner. Vi har forgæves forsøgt at få tilbud fra andre
 • Vi har afholdt sommerfest og i den forbindelse blev der renset fliser på fællesarealet. Desværre var fremmødet ikke imponerende
 • Vi har lavet vedligehold af skur.
 • Vi har opsat en flagstang. Flag og vimpel er i skuret. Nøgle kan fås hos formanden. Man skal huske at overholde de almindelige flagregler
 • Her til jul har vi opsat julelys i flagstangen.
 • Et tag måtte lægges om fordi man ikke fulgte reglementet om antallet af rækker (som er vedtaget af tekniske grunde for at sikre at de er tætte). Man skal huske at hente instruktionen på vores hjemmeside.
 • Vi havde en sag hvor træværk måtte males om fordi de fik forkerte instruktioner fra en nabo. Igen skal vi henvise til hjemmesiden
 • Vi har taget initiativ til at vi kommer med i Trygfondens Nabohjælp ordning. Kenneth i nummer 6 samler trådene. See http://nabohjælp.dk

Formandens berretning blev enstemming vedtaget

Regnskab

 • Vi har fået 100 kr i rykkergebyr fra medlem som ikke betalte til tiden.
 • Regnskabet blev enstemming vedtaget

Forslag fra bestyrelsen

 • Ingen forslag

Forslag fra medlemmerne

Budget

 • Kontingent er uændret
 • Tinglysning er fjernet fra budget da vi har opgivet at gøre det
 • Budget og kontingent er enstemming vedtaget

Valg til bestyrelsen

 • Kenneth Lavrsen (6), Per Hesselvig (16) og Michael Jensen (38) blev genvalgt
 • Hans Videbæk (10) og Eva Rasmussen (26) var ikke på valg
 • Jan Dick-Nielsen (14) blev genvalgt som suppleant
 • Thomas (30) blev genvalgt som revisor
 • Revisorsuppleant kunne ikke vælges pga det lave fremmøde

Eventuelt

 • Der er bemærket at man har mærket postkassen med en ti'er og et stykketyggegummi - antageligt for at tjekke om postkassen bliver tømt. Igen en god grund til at komme med i nabohjælp


Med venlig hilsen

Kenneth Lavrsen

16 november 2017

Foreningens hjemmeside er http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Lilliendalsvej/WebHome
Topic revision: r5 - 16 Dec 2017, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.