Lilliendalsvej - Bestyrelsesmoede 13 Oct 2021

Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 13 oktober 2021 kl 19:00, hos Kenneth

 • Formand / Sekretær - Kenneth Lavrsen (6)
 • Næstformand - Lene Islin (20)
 • Kasserer - Eva Lis Rasmussen (26)
 • Medlem - Annette Hesselvig (6)
 • Medlem - Lisbeth Vangaa (8) - ikke til stede pga sygdom

Dagsorden

 • Generalforsamling
 • Regnskab og budget
 • Gartneropfølgning
  • Træværk
 • Lokalplan
 • Rotter

Generalforsamling

 • Frist for indkaldelse 21 dage før
 • Generalforsamlingen vil være 24 Nov kl 19
 • Kenneth vil prøve at få et lokale på Søndervangsskolen
 • Ekstra punkter til dagsorden
  • Frivillige til at vedligeholde inventaret - ellers tømrer
  • Orientering om Lokalplan
  • Orientering om Fjernvarme
 • Da vi ikke holdt generalforsamling sidste år er alle 5 poster på valg.
 • Valget skal foregå så to vælges for 1 år and 3 vælges for 2 år. Således afgår 2 i 2022, som er et lige år, og 3 afgår i 2023, som er ulige (vedtægterne paragraf 10)
 • Formandsberetning skal omtale dumpning af jord på fællesareal

Regnskab og budget

 • Regnskab skal være klart 1-2 uger for forsamlingen
 • Budget bør være klart ved indkaldelse
 • Forslag til budget er at det skal være uændret kontingent med pristalsregulering
 • Eva har regnskab klar senest en uge før generalforsamling. Vi sender også det fra sidste år.

Gartneropfølgning

 • Vi er alle glade for ham der er fuld enighed om at vi fortsætter med ham

Lokalplan

 • Vi gennemgik lokalplanen. Der er mange spørgsmål om fortolkninger men i det store hele har kommunen taget vores regler og vedtagelser og hjort dem til en del af lokalplanen
 • Kenneth skal tjekke om servitutten der omhandler påtaleret om skure er en af dem der bortfalder

Rotter

 • Vi vil koordinere et fælles indkøb af rottespære (individuelle)

Hegn mod nabo (plankeværk)

 • Nabo skal anmode skriftligt til formanden og vores svar bliver standard svaret som vore egne medlemmer får

Topic revision: r3 - 13 Oct 2021, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.