Lilliendalsvej - Generalforsamling Referat 2021

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 24 Nov 2021

Til stede husnumre: 6, 8, 12, 14, 16, 20, 26, 34, 38

Fuldmagter: Ingen

Valg af Dirigent og Referant

 • Dirigent: Jan Dick-Nielsen (14)
 • Referent: Kenneth Lavrsen (6)

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

 • Corona - Sidste år måtte vi aflyse generalforsamlingen pga Corona. Vi overvejede at lave en forsamling elektronisk, men vi vurderede at for mange af vores medlemmer ville have vanskeligheder med det. Bestyrelsen valgte at fortsætte med samme budget som for det forgangne år. Der er ingen regler der dækker omstændigheder som en global pandemi. Det betyder også, at hele bestyrelsen er på valg denne gang, og at vi skal vælge først 3 medlemmer for en 2 årig periode og 2 medlemmer for en et årig periode.
 • Bank - vores bank har været medget aggresive mht til fortolkning af hvidvaskningsreglerne.
  • Vi har været tvungne til at få et CVR nummer
  • Alle i bestyrelsen har skulle indsende CPR nummer og kopi af ID
  • Banken har forlangt at få blækunderskrevne vedtægter mv.
  • Banken opkræver nu årligt gebyr på 1000 kr for foreningskonto
 • Sag om adgangssti ved nummer 12. Bestyrelsen har indsendt klage til Glostrup Kommune og venter stadig på svar (forsinket af at man ville have vedtaget lokal plan først)

Lokal Plan
 • Glostrup Kommune har en lokalplan til høring for kun vores område.
  • Høringsfrist er 3. december 2021!
  • Lokalplansarbejdet begyndte i foråret 2020 og kommunen havde et møde med bestyrelsen hvor vi delte vores ønsker.
  • Kommunen brugte vore egne vedtagelser for farver, hegn mv som grundlag for planen.
  • Formålet med lokalplanen er
   • at muliggøre udnyttelse af tagetage til boligformål på de eksisterende rækkehuse
   • at fastholde og sikre bebyggelsens ensartede karakter
   • at præcisere omfang og placering af områdets stier
   • at præcisere omfang og placering af sekundært byggeri på alle boligejendomme
   • at fastlægge rammer for fremtidig udvikling af områdets fællesareal.
  • De vigtigste ændringer er
   • Bebyggelsesprocent ændres fra max 35% for hele området til 65% for hver enkelt grund. Dette for at tillade udnyttelse af førstesal.
   • Lokalplanen inddeler området i to delområder:
    • Delområde 1 er alle rækkehusboligerne, og bebyggelsesprocenten er fastlagt til 65 for den enkelte ejendom, hvilket giver mulighed for at inddrage tagetagen til boliganvendelse.
    • Delområde 2 er udlagt til veje, fællesarealer og fællesanlæg og omfatter de fælles vej- og parkeringsarealer samt det grønne friareal. Her giver lokalplanen mulighed for, at der kan opføres et fælleshus på op til 100 m² inden for et udlagt byggefelt. Det sidste er ikke noget vi har bedt om. Det er et tilbud vi senere kan benytte hvis der er stemning for det i fremtiden
    • Delområde 2 omfatter de to eksisterende stier, som sikrer, at der er adgang til baghaverne på Lilliendalsvej 2-14 og 28-40, hvilket er praktisk, når der fx skal bortskaffes haveaffald. Stierne er fastlagt i deklarationen fra 1965 og noteret som vejareal, og lokalplanen sikrer, at stierne opretholdes med en bredde på 2 m med deres eksisterende placering.
   • Delområde 2 - vi kan etablere skur til storskrald til områdets beboere eller andet nødvendigt byggeri til fælles brug
   • Aflysning af forældede servitutter fra 1903 og 1905
   • Delvis aflysning af: Deklaration lyst den 4. november 1965. Følgende punkter i deklaration lyst den 4. november 1965 aflyses: Pkt. 2 Bebyggelsen, Pkt. 3 Hegn, Pkt. 5 Benyttelse, Pkt. 6 Skiltning
   • Parkering: Der skal være mulighed for parkering til mindst 38 biler. Der skal være to handikap pladser på fællesparkeringen. Disse regler gælder først når man vil omlægge vejen eller fællesarealet. Vi kan altså forsætte lovligt med det vi har.
   • Parkering på ejen grund: På alle boligejendomme skal der etableres mindst en parkeringsplads på egen grund. Højst en parkeringsplads ved hver bolig må overdækkes. Det betyder faktisk at man nu har ret til at etablere parkering og een carport. Hvis man ikke har en nu er det lovligt så længe man ikke vil udvidde boligarealet. Altså hvis man vil have en førstesal så skal man også lave parkering.
   • Afvanding: Krav om at maks. 80 % af området må befæstes med lukkede overflader
   • Regler om erhverv (begrænsninger)
   • Regler om husene (uddrag):
    • Rækkehusbebyggelsen skal fremstå med facader i blank gul tegl.
    • Partier med træbeklædning er tilladt ved sekundær indgang.
    • Carporte skal udføres som en let trækonstruktion og være åben på mindst to sider. Der er yderligere regler
    • Andre fritliggende sekundære bygninger som udhuse, overdækninger, inddækninger af affaldsbeholdere m.v. skal udføres i træ med tagbelægning af tagpap, PVC eller Sedum.
    • Træbeklædning på hovedhus samt bebyggelse nævnt i 7.2 og 7.3, må ikke udføres med et fibercement-produkt, der ligner træ
    • Træbeklædning jf. pkt. 7.4 kan males eller behandles i farverne sort eller natur.
    • Til vinduer og døre kan der, udover farverne i pkt. 7.5, også anvendes hvid.
    • Tagbelægning på hovedhuset skal udføres som betontagsten i farve som eksisterende. Tagfladen skal, efter evt. udskiftning af belægning på den enkelte ejendom, fremstå ubrudt.
    • Der må ikke etableres kviste i taget. Der kan isættes enkeltsiddende ovenlysvinduer i tagfladen. Disse må maks. udgøre en 1/3 af den samlede tagflade på den enkelte ejendom
   • Arealer generelt (uddrag)
    • Rækkehusenes forhaver skal friholdes for oplag af enhver art samt parkering af eksempelvis trailere, campingvogne, både m.v.
    • Hegning skal udføres som levende hegn, og højden må ikke overstige 180 cm.
    • Hegning mod fællesvej, sti og fællesarealer må etableres som fast hegn/ stakit eller som højbed, og højden må ikke overstige 120 cm. Denne bestemmelse gælder dog ikke for matr. 1yv og 1zh, Glostrup By, Glostrup (Lilliendalsvej 16 og 42), der ligger ud til det store, grønne fællesareal
    • Hegning i forhaverne mellem de enkelte parceller i delområde 1, kan etableres som fast hegn. Højden må ikke overstige 180 cm.
    • Faste hegn/ stakitter, jf. pkt. 8.3 og 8.4, skal udføres i træ og kan behandles/ males i farverne natur, sort eller hvid. Der må ikke anvendes fibercementprodukter der ligner træ.
    • Mod Byparkvej og Dalvangsvej kan der etableres faste støjhegn men der kræves en fælles plan og en støjmåling der viser at støjen overstiger en grænseværdi
    • Affaldsbeholdere og hertil hørende inddækning kan placeres på arealet mellem byggelinjen vist på kortbilag 3 og vejskel (75 cm)

Fjernvarme

 • Fire områder i Glostrup skifter status fra naturgas- til fjernvarmeområder. Det betyder, at fjernvarmen bliver udbygget i løbet af 5 år, og at du får tilbudt at tilslutte din bolig til fjernvarmenettet.
 • Der er ikke tilslutnings- eller forblivelsespligt i områderne. Som varmebruger kan du godt vælge en anden opvarmningsform. Men du kan ikke søge tilskud til at erstatte dit olie- eller gasfyr med en varmepumpe eller anden individuel opvarmning.
 • Der har været informationsmøder om det og de blev optaget og lagt på internettet

Fibernet

 • Der blev lagt fiber ind til de alle der ønskede det. Dette er ikke noget bestyrelsen var involveret i, men vi assisterede med anvisninger om hvor teknikbrønde kunne anbringes på vores fællesarealer.

Opfølgning på beretningen

 • Flere har individuelt indgivet indsigelser om detaljer i lokalplanen til kommunen.
 • Formanden vil på foreningens vegne give indsigelse mod at det ikke fremgår af lokalplanen at også punkt 13 i servitut fra 1965 aflyses (punktet om påtaleret)
 • Beretningen blev vedtaget enstemmigt

Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse

Forslag fra bestyrelsen

 • Vi søger frivillige til at vedligeholde inventar på fællesarealet. Henvend jer til en fra bestyrelsen hvis I har lyst. Der er midler til at gøre flere ting
 • Der blev stillet forslag om at vi får fjernet fyretræerne ved parkeringsarealet. Bestyrelsen vil bringe dette op. Det er blevet diskuteret før men blev ikke gennemført da naboen til træerne var glade for dem. Da han ikke er blandt os mere er situation muligvis en anden

Forslag fra medlemmerne

 • Ingen forslag

Budget

Valg til bestyrelsen

På valg er
 • Kenneth Lavrsen (6)
 • Lisbeth Vangaa (8)
 • Annette Hesselvig (16)
 • Lene Islin (20)
 • Eva Lis Rasmussen (26)
 • Jan Dick-Nielsen (14) som suppleant
 • Thomas Hjort West (30) som revisor
 • Per Hesselvig (16) som revisorsuppleant

Nyvalgte er
 • Kenneth Lavrsen (6) (for 2 år)
 • Nadja Sun Wissing (12) (for 2 år)
 • Per Hesselvig (16) (for 2 år)
 • Eva Lis Rasmussen (26) (for 1 år)
 • Lene Islin (20) ( for 1 år)

 • Suppleant til Bestyrelsen - Lisbeth Vangaa (8) (1 år)
 • Revisor - Thomas Hjort West (30) (ikke til stede men accepterede under forsamlingen per SMS)
 • Revisorsuppleant - Michael Jensen (38)

Bestyrelsen vil konstituere sig på første bestyrelsesmøde

Eventuelt

 • Rottespære - man kan muligvis få den gratis via forsikringsselsskab. Lene og Per vil koordinere evt fælleskøb men det er ikke noget foreningen vil stå for
 • Der blev rejst en appel om at huske at læse hvad man kan sætte ud til storskrald og hvad man ikke kan, og at bære det ind igen hvis det ikke bliver taget med

Med venlig hilsen
Kenneth Lavrsen
29 november 2021

Foreningens hjemmeside er http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Lilliendalsvej/WebHome
Topic revision: r4 - 10 Feb 2022, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.