Lilliendalsvej - Lilliendalsvej Vedtaegter

Vedtægter for Lilliendalsvejs Grundejerforening.

2. Udgave 23 Oktober 2005

Vedtægter med ændringer som vedtaget ved generalforsamlingen 20 november 2004. Genudsendt med fejl rettet 23 Oktober 2005.

Paragraf 1.

Foreningens navn er “Lilliendalsvejs Grundejerforening”, dens område er de 21 rækkehuse matr.nr 1yo-1yø og 1za-1zh, samt vej- og fællesarealerne matr.nr. lym og lys, alle i Glostrup by og sogn.

Dens hjemsted er Glostrup Kommune, jfr. §3.

Paragraf 2.

Grundejerforeningen er stiftet i henhold til en deklaration, som den 4/11 1965 er tinglyst på de i §1 anførte ejendomme. Foreningen har til formål blandt andet i overensstemmelse med de på ejendommene lyste servitutter at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, såvel indadtil som udadtil, herunder blandt andet at eje de i §1 anførte vej- og fællesarealer, administrere og vedligeholde de derværende private veje, anlæg og forsyningsledninger, samt renholde veje, stier, og fællesarealer.

Paragraf 3.

Foreningen er upolitisk og kan med generalforsamlingens tilslutning uden ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger, ligesom foreningen efter bestyrelsens bestemmelse med generalforsamlingens tilslutning kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.

Som medlemmer kan og skal optages grundejere, som er retmæssige ejere af de i §1 anførte rækkehusgrunde.

Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede ejendomme, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Medlemspligten for ejere af ovennævnte ejendomme indtræder samtidigt med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue.

Paragraf 4.

Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen.

Medlemsskabet er først effektivt, når kontingent er betalt, og et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig til at udrede det skyldige beløb og får først de med medlemsskabet følgende rettigheder, når dette er sket.

Paragraf 5.

Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i de på ejendommene lyste servitutter. Grundejerforeningen udøver den påtaleret, der er tillagt i servitutterne.

Paragraf 6.

Der vil blive pålignet medlemmerne et bidrag til administrationsomkostninger, vedligeholdelse, renholdelse og rydning af private veje, vedligeholdelse af vand- og kloakledninger i veje, vedligeholdelse af fællesarealer samt nyanskaffelser til disse, herunder bl.a. beplantning, legeredskaber og foranstaltninger iøvrigt i det omfang, krav herom måtte blive fremsat af offentlige.

Bidraget fastsættes af foreningens medlemmer på en generalforsamling efter forelæggelse af budgetforslag fra foreningens bestyrelse for det kommende år. Bidraget til administrationsomkostninger betales forud for et år ad gangen.

Restancer med bidrag til foreningen medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og eventuelt i forbindelse med opkrævning påløbende omkostninger behørigt er betalt.

Paragraf 7.

Ved fordelingen af de på de enkelte parceller faldende bidrag til foreningen skal bidragsfordelingen ske med ligelig fordeling pr. parcel.

Paragraf 8.

Medlemmerne af foreningen er pligtige til at medvirke til, at der, dersom dette måtte blive vedtaget af generalforsamlingen, på deres ejendom lyses deklaration, hvormed der gives pant til foreningen for bidrag pålagt medlemmerne til foreningen.

Paragraf 9.

For dispositioner, foretaget af bestyrelsen indenfor den nærværende vedtægter givne bemyndigelse eller i henhold til en særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter medlemmerne solidarisk een for alle og alle for een.

Paragraf 10.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur.

Af bestyrelsen afgår 2 medlemmer i lige år, og 3 medlemmer i ulige år.

Hvert bestyrelsesmedlem har en funktionstid på 2 år, men genvalg kan finde sted.

Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv inkl. formand ved det kommende bestyrelsesmøde. Dette skal ske senest een måned efter generalforsamlingen.

Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Bestyrelsen udsender beslutningsreferat til samtlige parceller efter hvert bestyrelsesmøde. Referatet skal godkendes ved næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat eller landinspektør.

Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af de under bebyggelsen hørende private veje, stier og fællesarealer.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan eventuelt honorar til kasserer og sekretær afgøres på årlig generalforsamlig.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningsmedlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.

Paragraf 11.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Denne råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Foreningen tegnes i alle henseender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer.

Paragraf 12.

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst eet bestyrelsesmedlem forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Formanden – eller i hans fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt ved selvvalg, gældende til næste ordinære generalforsamling, supplere sig.

Dersom formanden eller næstformanden efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer, indtil førstkommende generalforsamling, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

Paragraf 13.

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af bestyrelsen besluttede udgifter. Kassereren fører foreningens regnskab samt medlemsprotokol.

Foreningens kassebeholdning skal henstå på en konto i en bank og kontoen skal være registreret i formandens og kassererens navn. Både formand og kasserer skal ved hjælp af kontoudtog og/eller netbank kunne følge alle kontoens bevægelser således at der altid er dobbelt kontrol med foreningens midler. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 1000,-.

Paragraf 14.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 3 ugers varsel.

Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle samt budgetforslag til det kommende år, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner vedrørende emner, der er optaget i den medlemmerne meddelte dagsorden.

Paragraf 15.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal medlemmerne samtidigt med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.

Paragraf 16.

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmerne.
 7. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  i henhold til vedtægternes paragraf 10
 9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
 10. Evt valg af legepladsinspektør.
 11. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlinger eller møder, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 8 dage inden den pågældende generalforsamling, dog at forslag vedrørende ændring af grundejerforeningens vedtægter skal være foreningens bestyrelse i hænde senest 1. oktober.

Paragraf 17.

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 1/3 af de tilstedeværende medlemmer eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning.

Til vedtægtændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst to trediedele af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne.

Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden en måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødenes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt to trediedele af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

Paragraf 18.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Paragraf 19.

De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde de den i henhold til beslutningerne pålagte pligter - det være sig af økonomisk art eller anden art - ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.


2. udgave 23 Oktober 2005.

Følgende fejl blev fundet og rettet.
 • Indledning rettet (vedtægter ikke længere et forslag)
 • 1. Matrikel numre: bogstavet l skal være tallet 1
 • 6. Et sætning angående restancer var blevet slettet ved en fejl.
 • 19. En del af en sætning var blevet slettet så sætningen ikke hang sammen.
Tak til Jan Dick-Nielsen for at have fundet fejlene.
Topic revision: r2 - 03 Nov 2020, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.