Lilliendalsvej - Beslutninger Siden 1994
Lilliendalsvejs Grundejerforening

Opsummering af alle beslutninger ved generalforsamlinger i perioden 1994-2022

der stadig har gyldighed for medlemmerne pr 2022

14 november 1994 ordinær generalforsamling

 • Et sæt tillægsbestemmelser til vedtægterne ”Retningslinier på sagsområder hvor foreningen er påtaleberettiget i henhold til deklarationen” blev vedtaget med ændringsforslag fra Jan og Annette Dick-Nielsen. Tilføjelsen er vedlagt som bilag A.
 • Forslag angående farver blev vedtaget og senere underkendt pga fejl i afstemningsproceduren. Spørgsmålet blev genoptaget ved ekstraordinær generalforsamling 29 februar 1995.

20 februar 1995 ekstraordinær generalforsamling

 • Farver til træværk på foreningens vinduer, yderdøre og træbeklædning ved bryggersdør kan der anvendes følgende tre farver: Blå (nr. 6020-R90B fra Sadolin), sort eller natur. Hvidmalede døre kan beholdes som sådanne.
 • Erstattet ved generalforsamlingen 2012 - og i 2022 erstattet af ny lokalplan.

27 november 1995 ordinær generalforsamling

 • Ingen vedtægsændringer kunnes vedtages pga manglende fremmøde.

28 november 1996 ordinær generalforsamling

 • Ingen nye vedtægter.

13 november 1997 ordinær generalforsamling

 • Ingen nye vedtægter.

19 maj 1998 ekstraordinær generalforsamling

 • Ingen nye vedtægter

25 november 1998 ordinær generalforsamling

 • Kontingentet forfalder herefter per 1 maj af hensyn til betaling af gartner. (Kontigentet gælder fortsat perioden 1 oktober - 30 september)

16 november 1999 ordinær generalforsamling

 • Ingen nye vedtægter

28 november 2000 ordinær generalforsamling

 • Ingen nye vedtægter

21 november 2001 ordinær generalforsamling

 • Henstilling til bestyrelsen om at informere de enkelte medlemmer inden der foretages indgreb i hegn og lignende der grænser op til det pågældende medlems grund, således at denne har mulighed for at komme med indsigelse inden ændringen er foretaget.

25 november 2002 ordinær generalforsamling

 • Dagordenforslag blev vedtaget: Ved uenighedssituationer mellem to naboer henvender parterne sig til bestyrelsen med henblik på dennes medvirken som mægler.

25 november 2003 ordinær generalforsamling

 • Dagsordenforslag vedtaget: "Det henstilles, at bestyrelsen giver legepladsinspektøren den fornødne autonomi til at beslutte detaljer omkring legeredskaber indenfor budgettets rammer og gældende sikkerhedsbestemmelser."
 • Opdatering 2022 - der har de sidste år ikke været valgt legepladsinspektør ved generalforsamlingerne

30 november 2004 ordinær generalforsamling

 • Nye vedtægter vedtaget inklusive ændringsforslag fra medlemmerne. Et sæt vedtægter hvor ændringerne var markeret med rødt samt en række ændringsforslag var grundlaget for beslutningen. Senere uddelte bestyrelsen en renskrevet udgave af vedtægterne. Desværre var der sneget sig et par fejl ind da dokumentet blev skrevet om i et andet tekstbehandlingsprogram. Ingen af fejlende var i de dele af vedtægterne der netop havde var blevet ændret. De nu gældende vedtægter med rette ordlyd er dateret 23 oktober 2005 og er blevet omdelt til alle.
 • 2. udgave 23 Oktober 2005 med følgende fejl blev fundet og rettet
  • Indledning rettet (vedtægter ikke længere et forslag)
  • 1. Matrikel numre: bogstavet l skal være tallet 1
  • 6. Et sætning angående restancer var blevet slettet ved en fejl.
  • 19. En del af en sætning var blevet slettet så sætningen ikke hang sammen.
  • Tak til Jan Dick-Nielsen for at have fundet fejlene.

 • Det blev vedtaget at bestyrelsen skulle lave et resume af alle beslutninger vedtaget på generalforsamlinger som medlemmer bør have kendskab til. Dette dokument er resultatet af dette. Dokumentet skal opdateres årligt i efter hver generalforsamling. Det blev besluttet at gå 10 år tilbage i forhold til år 2005. Ældre beslutninger end 1994 anses for forældede.
 • Beslutning angående hegn. Denne er senere blevet erstattet af en mere detaljerede regler på generalforsamlingen 2005.

30 november 2004 ordinær generalforsamling

 • Nye regler for grundejerforeningen og dens udøvelse af sin påtaleret i følge deklarationen 227 L.59-65 styk 3 angående hegn i skel. Bestyrelsen og medlemmerne kan nu følge en mere lempelig fortolkning der følger stemning og praksis blandt et flertal af foreningens medlemmer. Reglerne i bilag B er de vedtagne regner inklusive de ændringsforslag der blev vedtaget.
 • Fra 2022 er denne beslutning erstattet af ny lokalplan der giver klare regler

22 november 2005 ordinær generalforsamling

 • Alle hække på inderside af gødningsstier klippes af gartner

20 november 2006 ordinær generalforsamling

 • Alle hække mod fællesarealer klippes nu af gartner.
 • Tagudskiftning kan ske individuelt. Forskrift givet i bilag C skal følges for at vi overholder den nye tinglyste deklaration angående tage. Der er ingen tidsfrist for udskiftning
 • Lokalplan af 2022 ændrer ikke forhold angående tage

Ingen nye beslutninger med binding for medlemmer i 2007, 2008, 2009, 2010

30 november 2011 ordinær generalforsamling

 • Foreningen skal ikke længere godkende opførelse af skure og carporte. Der skal i fremtiden kun søges i Glostrup kommune. Dette forventes tinglyst i 2011.
 • Fra 2022 er reglerne erstattet af ny lokalplan

21 november 2012 ordinær generalforsamling

 • Farver til træværk på foreningens vinduer, yderdøre og træbeklædning ved bryggersdør kan der anvendes følgende tre farver: Blå (nr. 6020-R90B fra Sadolin), sort eller natur. Til døre og vinduer kan også anvendes hvid.
 • Disse regler er ikke længere gældende. Fra 2022 er farvevalg en del af lokalplanen for området

21 november 2016 ordinær generalforsamling

 • Ændring af regler vedrørende skel. Se bilag B
 • Fra 2022 er regler vedrørende skel en del af lokalplanen

Bilag A - Tilføjelse til vedtægterne for Lilliendalsvejs Grundejerforening. November 1994

OBS! Dette bilag er ikke længere aktuelt da den nye lokalplan fra 2022 betyder at bestyrelsen ikke længere har påtaleret i byggesager. Man behøver nu kun at søge hos kommunen.

Ønsker et medlem af grundejerforeningen at foretage ændringer på sin ejendom, der er eller kan være omfattet af den i grundejerforeningens deklaration omtalte påtaleret, er medlemmet berettiget til forinden arbejdet påbegyndes at anmode bestyrelsen om skriftligt at tilkendegive, at denne ikke vil benytte påtaleretten, for såvidt angår de ønskede ændringer af ejendommen.

For den til enhver tid siddende bestyrelse for grundejerforeningen skal skriftlige tilkendegivelser om ikke at benytte påtaleretten være bindende og uigenkaldelige.

Bestyrelsen behandler alle anmodninger after nedenstående retningslinier.

 1. Bestyrelsen omdeler en kopi af anmodninger evt. sammen med bilag/tegninger til samtlige medlemmer af grundejerforeningen. Medlemmerne kan indenfor en af bestyrelsen fastsat frist på mindst 7 og højst 21 dage skriftligt kommentere ansøgningen. I den nævnte periode medregnes ikke juli måned.
 2. Bilag/tegninger mv. kan i samme periode, som nævnt ovenfor, beses/lånes ved henvendelse til foreningens formand.
 3. Efter fristens udløb for fremsættelse af kommentarer tilkendegiver bestyrelsen skriftligt sin holdning til samtlige medlemmer. Et afslag eller et delvist afslag skal begrundes i tilkendegivelsen.
 4. Imødekommes en anmodning ikke fuldt ud, kan grundejeren skriftligt fremsætte krav om, at bestyrelsen behandler anmodningen efter retningslinierne i punkterne 5 – 7. Grundejeren kan samtidigt med fremsættelsen af førnævnte krav korrigere eller berigtige forudsætningerne for den oprindelige anmodning
 5. Bestyrelsen indkalder den, der har anmodet om bestyrelsens tilkendegivelse, til et møde med foreningens formand eller den samlede bestyrelse. Til mødet inviteres ligeledes samtlige medlemmer.
 6. På mødet, der ledes af foreningens formand eller et af foreningens øvrige bestyrelsesmedlemmer, skal der gives den, der har anmodet om bestyrelsens tilkendegivelse, mulighed for selv at redegøre for anmodningen samt i rimeligt omfang at korrigere beskrivelsen af de ønskede ændringer på ejendommen. Samtlige medlemmer af grundejerforeningen har ret til at udtale sig på mødet.
 7. Efter mødet færdigbehandler bestyrelsen anmodningen og tilkendegiver sin holdning skriftligt over for alle medlemmer af grundejerforeningen. Såfremt anmodningen med evt. korrektioner stadig ikke kan imødekommes, skal begrundelsen herfor fremgå af tilkendegivelsen.

Bilag B Regler angående hegn i skel som vedtaget på generalforsamlingen den 22 November 2005

OBS! Den nye lokalplan af 2022 har nu mere klare regler om hegn. Bilag B er stadig relevant når det gælder hegn mellem en grundeejer og et fællesareal. Alle de regler der ikke længere gælder er overstregede (de fleste er erstattet af lokalplanen)

med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 21 november 2016

Grundejerforeningen vil i udøvelsen af sin påtaleret angående deklarationen 227 L.59-65 styk 3 angående hegn følge en mere lempelig fortolkning, der følger stemning og praksis blandt et flertal af foreningens medlemmer.

Grundejerforeningen vil acceptere andre typer hegn end den oprindelige liguster efter følgende regler.

Hegnstyper:
 • Hegn skal uanset type holdes under 1.80 m.
 • Alle arter af levende hegn accepteres.
 • Mellem parceller er hegn i træ tilladt.
 • Mod vej og fællesarealer accepteres lave stakitter og hegn i max. 90 cm højde.
 • Mod vej og fællesarealer accepteres lave bede med sten, ligesom intet hegn accepteres.

Der accepteres ikke
 • Muret hegn
 • Beton hegn

Tilladelse
 • Ændring af hegn mellem parcellerne kræver ingen tilladelse fra foreningen. Hvis naboerne ikke kan enes gælder den oprindelige tinglyste regel om at hegnet skal være ligusterhæk.
 • Ændring af hegn mod vej og fællesarealer til en levende hegnstype skal ikke godkendes af bestyrelsen.
 • Ændring af hegn mod vej og fællesarealer til en type, der ikke er levende, men overholder ovenstående, skal ikke godkendes af bestyrelsen.
 • Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende hegnsbestemmelserne afgøres af bestyrelsen.

Udgifter
 • Udgiften til skel mellem naboer deles mellem naboerne.
 • Skel mod vej betales af parcellen.
 • Skel mod fællesarealer betales af parcellen med mindre at hegnet skal udskiftes som følge af nødvendig vedligeholdelse. Foreningen er i så fald kun forpligtet til at betale halvdelen af udgiften til en standard ligusterhæk.
 • På generalforsamlingen den 21 november 2016 blev det vedtaget at:
  • Vedligeholdelse af hæk mod fællesarealer skal aftales med bestyrelsen (uændret)
  • Foreningen dækker halvdelen, dog maximum 150 kr per meter hæk (ændring fra 100 kr/m) inkl. eventuel arbejdsløn
  • Ændringen gælder fra dags dato 21 november 2016 og gælder ikke med tilbagevirkende kraft for de hække der allerede er skiftet

Overgangsordning
 • Hegn der ikke overholder ovenstående regler skal bringes i orden inden den 1 december 2006.

Bilag C - Forskrift For Tagdækning

Se Forskrift For Tagdækning


Glostrup, 21 nov 2016, Kenneth Lavrsen

opdateret den 10 jun 2022 med de ændringer den nye lokalplan har medført, Kenneth Lavrsen
Topic revision: r5 - 10 Jun 2022, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.